0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení


Kód výzvy:

60/PRV/2022

Špecifický cieľ:

4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Dátum vyhlásenia:

15.08.2022

Dátum uzavretia výzvy:

30.11.2022

28.02.2023

Každý tretí nasledujúci kalendárny mesiac

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

55 476 238 EUR

Minimálna výška NFP:

10 000 EUR

Maximálna výška NFP:

1 500 000 EUR

Oprávnenosť žiadateľa:
 • Miestna územná samospráva – obce a mestá, v ktorých najneskôr ku dňu podania Žiadosti o poskytnutie nenávratného príspevku v konkrétnom katastrálnom území bolo právoplatné rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav

 

Oprávnenosť projektu:
 1. Cestné komunikácie slúžiace na sprístupnenie pozemkov a súvisiace stavby
 2. Protierózne opatrenia slúžiace na ochranu pôdy pred veternou eróziou a vodnou eróziou a súvisiace stavby
 3. Opatrenia na ochranu životného prostredia, ktoré spočívajú hlavne vo vytvorení ekologickej stability a podmienok biodiverzity krajiny
 4. Vodohospodárske opatrenia, ktoré zabezpečujú krajinu pred prívalovými vodami a podmáčaním a zabezpečujú zdroj vody na krytie vlahového deficitu
 5. Ďalšie spoločné zariadenia a opatrenia

 


Na stiahnutie:

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov