0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k výzve na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb


Kód výzvy:

IROP-PO1-SC122-2016-15

Špecifický cieľ:

1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Najbližšie hodnotiace kolo:

21.3.2019

Minimálna a maximálna výška NFP:

nie je stanovená

Oprávnenosť žiadateľa:
  • obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), združenie obcí, samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja),
  • subjekt vo vlastníctve objednávateľa dopravy (štátu – SR, mesta/ samosprávneho kraja) poskytujúci pravidelnú verejnú osobnú dopravu,
  • fyzická alebo právnická osoba (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) – poskytujúce pravidelnú verejnú osobnú dopravu,
  • mimovládne organizácie

 

Oprávnenosť aktivít:

A.) rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu,
B.) propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti.


V rámci typu aktivity A. je oprávnená realizácia nasledovných aktivít:
A.1. cyklistické komunikácie – obnova a rekonštrukcia už existujúcich cyklistických komunikácií, budovanie nových cyklistických komunikácií, cyklokoridorov na existujúcich miestnych komunikáciách a komunikáciách medzi sídlami,
A.2. doplnková cyklistická infraštruktúra (chránené parkoviská pre bicykle, cyklostojany, nabíjacie stanice pre elektrobicykle, systémy automatickej požičovne bicyklov, hygienické zariadenia apod.);
A.3. budovanie prvkov upokojovania dopravy (pešie zóny, „shared space“, vylúčenie dopravy z ulíc okrem mestskej hromadnej dopravy a cyklistov apod.);
A.4. zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky – odstraňovanie úzkych miest v pešej doprave, odstraňovanie bariér pri prestupovaní, apod.;

 

V rámci typu aktivity B. je oprávnená realizácia nasledovných aktivít:
B.1. webové portály, mobilné aplikácie a pod.

 

V rámci výzvy nie sú oprávnené aktivity týkajúce sa rozvoja rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách pre cykloturistiku a budovania turistických cyklotrás.

 

Bližšie informácie o výzve, o oprávnených obciach a oprávnených výdavkoch nájdete nižšie na stiahnutie.

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať.


Na stiahnutie:

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


  • 19 rokov skúseností
  • 450 spracovaných projektov
  • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
  • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
  • dotácie pre obce a mestá
  • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov