0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja


Kód výzvy:

6407/2020/OSMR

Dátum vyhlásenia:

19.5.2020

Termín uzavretia:

16.6.2020

Oprávnení žiadatelia:

obce

vyšší územný celok

Objem finančných prostriedkov:

1 110 178 €

Minimálna výška dotácie:

10 000 €

Maximálna výška dotácie:

50 000 €

Spolufinancovanie zo strany žiadateľa:

10 %

Oprávnené obdobie vzniku výdavkov:

1.1.2020 – 31.3.2021

Oprávnenosť aktivít:

Oprávnenými sú aktivity zamerané na zmiernenie dopadov koronakrízy podporou tvorby
a udržania pracovných miest a aktivitami na podporu lokálnych komunít.

Príprava a/alebo realizácia inovatívnych a vzorových projektov zameraných na:

 1. zmierňovanie negatívnych dôsledkov sociálneho vylúčenia, podporu rovnosti príležitostí na trhu práce a podpora znevýhodnených komunít;
 2. budovanie a posilňovanie štruktúr občianskej spoločnosti, rozvoj prosociálneho správania obyvateľstva; zdravotnícke, hygienické, psychologické, poradenské a iné zázemie pre zlepšovanie kvality života ohrozených komunít (MRK, seniorov a pod.);
 3. rozvoj sociálnej mobilizácie a občianskej participácie súvisiacich s dopadmi krízy;
 4. oživenie a rozvoj cestovného ruchu napr. formou zvyšovania hygienických a bezpečnostných štandardov, zvyšovania kvalifikácie zamestnancov, modernizácie zariadení kempingového typu a premeny nevyužívaných objektov na nízko kapacitné ubytovacie zariadenia;
 5. rozvoj pôdohospodárstva a rozvoj vidieka, rozvoj vidieckych oblastí a zvyšovanie kvality života na vidieku; podpora lokálnej produkcie napr. formou podpory predaja a distribúcie, vybavenia predajných miest, budovania krátkych spotrebiteľských reťazcov a pod.;
 6. rozvoj sociálnej ekonomiky, zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov a podporu technického a technologického vybavenia sociálnych podnikov reagujúcich na dopady krízy;
 7. podporu subjektov pre udržanie pracovných miest ohrozených krízou a aktivity súvisiace s vytvorením nových pracovných miest,
 8. komunitné aktivity zamerané na skupiny najviac poznačené krízou (seniori, handicapovaní ľudia, osamelé matky s deťmi, a pod.)

 

Oprávnenosť výdavkov:

 

 1. Medzi kapitálové výdavky patria skupiny oprávnených výdavkov:
  a) dlhodobý nehmotný majetok: výdavky na dlhodobý nehmotný majetok: 013 – Softvér, 014 – Oceniteľné práva, 018 – Drobný dlhodobý nehmotný majetok, 019 – Ostatný dlhodobý nehmotný majetok,
  b) obstaranie stavieb : výdavky na výstavbu stavieb a výdavky na technické zhodnotenie stavieb (výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie), účtované v zmysle platných postupov pre účtovanie v sústave podvojného účtovníctva na účte 021 – Stavby. Výstavba/technické zhodnotenie stavby musí byť nevyhnutná a musí priamo súvisieť s realizáciou projektu. Počas realizácie projektu sa za oprávnené budú považovať výdavky na výstavbu stavby/technické zhodnotenie stavby, ktoré sú až do času zaradenia stavby/technického zhodnotenia stavby do užívania zaznamenávané v skupine výdavkov 04 – Obstaranie dlhodobého majetku, na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku.
  c) dlhodobý hmotný majetok : výdavky na dlhodobý hmotný majetok: 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, 023 – Dopravné prostriedky, 028 – Drobný dlhodobý hmotný majetok, 029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok.
 2. Medzi bežné výdavky patria skupiny oprávnených výdavkov:
  a) spotrebované nákupy: výdavky účtované najmä na účte 501 – Spotreba materiálu. V prípade využitia cestného motorového vozidla žiadateľa, sú oprávneným výdavkom len spotrebované pohonné hmoty.
  b) služby: výdavky účtované v zmysle platných postupov pre účtovanie v sústave podvojného účtovníctva najmä na nasledovných účtoch: 512 – Cestovné, 518 – Ostatné služby. Výdavky na občerstvenie na 1 osobu sú oprávnené maximálne do výšky 4,50 eur.
  c) osobné výdavky: výdavky na cenu práce odborných zamestnancov žiadateľa o dotáciu realizujúcich aktivity projektu na základe pracovnoprávnych vzťahov alebo obdobných pracovných vzťahov vrátane zamestnancov na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru účtované najmä na účtoch 521 – Mzdové náklady, 524 – Zákonné sociálne poistenie, 527 – Zákonné sociálne náklady.

Na stiahnutie:

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov