0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k plánovanej výzve

Duálne vzdelávanie a obstaranie výrobných technológií


Minimálna výška NFP:

50 000 €

Maximálna výška NFP:

200 000 €

Výška spolufinancovania z EÚ:

90%

V roku 2020 bude vyhlásená výzva z Ministerstva hospodárstva, zameraná na podporu duálneho vzdelávania a obstaranie výrobných technológií a systémov využívaných pri výrobnom procese priemyselných firiem.

Jedná sa o nasledovné miesta realizácie : Bardejov, Humenné, Kežmarok, Medzilaborce, Poprad, Prešov, Stará Ľubovňa a Sabinov.
(nie je vylúčené, že bude v budúcnosti vyhlásená výzva aj pre iné okresy)

Firma žiadateľa bude musieť existovať aspoň len 12 mesiacov a viac.

Oprávneným žiadateľom sú len malé a stredné podniky (do 250 zamestnancov), pôsobiace v oblasti priemyslu.

 

Podmienky:

 • žiadateľ musí vytvoriť pracovné miesto pre aspoň jedného študenta v rámci duálneho vzdelávania,
 • modernizácia výrobného procesu či výrobku, musí byť zásadná a byť zameraná na moderné technológie,
 • nebude nutné vytvárať nové pracovné miesta,
 • na obstarávané technológie bude potrebné realizovať verejné obstarávanie
 • žiadateľ musí spĺňať niekoľko ekonomických kritérií
 • firma nesmie byť dlžníkom, ani mať schválený splátkový kalendár na Sociálnej poisťovni, Zdravotných poisťovniach, ani na Daňovom úrade

 

Oprávnené výdavky:

 • softvér
 • oceniteľné práva
 • dlhodobý nehmotný majetok
 • dlhodobý hmotný majetok


KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov