0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k výzve na predkladanie žiadostí o grant

Zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budov


Oblasť:

Oblasť L – Zatepľovanie

Termín uzavretia hodnotiaceho kola:

06.07.2022

Spolufinancovanie:

5 %

Maximálna výška NFP:

400 000 €

Oprávnené obdobie:

1.1.2022 – 31.11.2022

Oprávnenosť žiadateľa:

• obec
• samosprávny kraj,
• príspevková alebo rozpočtová organizácia zriadená samosprávnym krajom
• právnická osoba v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti MŽP SR

 

Oprávnenosť aktivít:
  1. Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy
  2. Zateplenie/výmena strechy
  3. Výmena otvorových výplní (okná, dvere, sklenená stena)
  4. Zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia

 

Bližšie informácie v Informačnom liste alebo na webovom sídle Envirofondu.


Na stiahnutie:

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


  • 19 rokov skúseností
  • 450 spracovaných projektov
  • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
  • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
  • dotácie pre obce a mestá
  • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov