0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

v Operačnom programe Ľudské zdroje

Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK


Kód výzvy:

OPLZ-PO5-2018-1

Špecifický cieľ:

5.1.2  Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK

Dátum vyhlásenia:

31. 08. 2018

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola:

21. 09. 2018

Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola:

29. 06. 2018

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

20 000 000 €

Minimálna doba realizácie:

12 mesiacov

Maximálna doba realizácie:

24 mesiacov

Oprávnený žiadateľ:

obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít ( zoznam obcí je uvedený v prílohe “Zoznam oprávnených žiadateľov”)

Spolufinancovanie:

5 %

Oprávnené výdavky a hlavné aktivity projektu:

Zámerom poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) v obciach je posilnenie miestneho aktivizmu, podpora komunitného rozvoja, zníženie páchania protispoločenských konaní, udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách, v ktorých žijú obyvatelia MRK prostredníctvom činností príslušníkov MOPS najmä v rámci ochrany:

 • verejného poriadku,
 • súkromného a verejného majetku,
 • detí a mládeže pred negatívnymi javmi,
 • životného prostredia,
 • plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky.

 

Oprávnenosť výdavkov:

 • mzdy členov miestnej občianskej poriadkovej služby

 

Celková cena práce:
pracovné miesto na plný úväzok (mesačne): 647,76 €
pracovné miesto na polovičný úväzok (mesačne): 323,88 €


Bližšie informácie – prílohy na stiahnutie:

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov