0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k výzve na predkladanie žiadostí o projekt

Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov


Dátum vyhlásenia:

15.7.2020

Termín uzavretia:

30.10.2020

Minimálna výška NFP:

200 000 €

Maximálna výška NFP:

1 000 000 €

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

7 700 000 €

Oprávnenosť žiadateľa:
 • Banskobystrický kraj, Košický kraj, Prešovský kraj a ich rozpočtové a príspevkové organizácie
 • Obce nachádzajúce sa v najmenej rozvinutých okresoch a ich rozpočtové a príspevkové organizácie
 • Orgány štátnej správy

 

Povinný partner:

 • Štátne rozpočtové a príspevkové organizácie
 • Obce
 • Vyššie územné celky
 • MVO alebo iné formy prevádzkujúce komunitné centrum alebo centrum pracujúce s deťmi a mládežou

 

Žiadatelia musia mať aspoň dvoch rôznych projektových partnerov spomedzi oprávnených partnerov.

 

 

Podmienky:
 • Multifunkčné centrum pre mládež je definované ako ucelená štruktúra/sieť centier pracujúcich s deťmi a mládežou zapojených do projektu. Zriadenie alebo podpora takéhoto multifunkčného centra pre mládež v rámci projektu je povinné.
 • Najmenej rozvinuté okresy musia mať úžitok zo všetkých projektových aktivít.
 • Spolupráca multifunkčných centier pre mládež s najmenej dvoma terénnymi sociálnymi pracovníkmi a/alebo rómskymi mediátormi je povinná.
 • Ak je do implementácie projektu zapojené mesto, súčasťou žiadosti o projekt budú aj aktivity spojené s vypracovaním, uskutočnením, aktualizáciou a vyhodnocovaním plnenia koncepcie rozvoja práce s mládežou miest zapojených do projektu
 • Povinnými prílohami žiadosti o projekt je:
  a) Rozpočet,
  b) Vyhlásenie o partnerstve, predbežná zmluva alebo iný obdobný dokument preukazujúci záujem žiadateľa a partnera implementovať spoločne tento projekt, podpísaný povinnými partnermi.
  c) Dotazník (vrátane Plánu udržateľnosti).
 • Náklady na budovanie infraštruktúry (investičné opatrenia) nesmú prekročiť 70 % celkových oprávnených nákladov na projekt.
 • Projekty budú realizované v súlade s aktuálne platnými pravidlami štátnej pomoci
Oprávnené aktivity v rámci budovania multifunkčných centier

Projektový grant môže byť použitý na realizáciu nasledovných zámerov a aktivít v oblasti miestneho rozvoja, zahŕňajúc konkrétnejšie príklady oprávnených aktivít:

1) Aktivity súvisiace so sociálnym a hospodárskym rozvojom v konkrétnych zemepisných oblastiach, ako napríklad:

 • umelecké a kultúrne vzdelávanie,
 • športové a fyzické aktivity.

2) Intervencie na zvýšenie vyhliadky na zamestnanie, ako napríklad: vzdelávacie a odborné školenia a kurzy týkajúce sa zamestnania/povolania, tvorivé a jazykové kurzy, kurzy a školenia zamerané osobitne na regionálne potreby, napr. stavebníctvo, výroba, cestovný ruch atď. Posilnenie kompetencií detí a mládeže za účelom ich osobného rozvoja (potrebné pre všetky oblasti života) ako sú kritické myslenie, spolupráca, komunikácia, kreativita a pod.

3) Aktivity zamerané na zlepšenie/rozšírenie infraštruktúry pre prácu s mládežou na úrovni obce.

4) Antidiskriminačné aktivity zamerané na skupiny ohrozené sociálnym a hospodárskym vylúčením, ako napríklad:

 • činnosti zamerané na boj proti nenávistným prejavom, radikalizácii a extrémizmu vrátane sociálnych médií,
 • ochrana detí pred online hoaxmi, kybernetickou šikanou, sexuálnym zneužívaním a domácim násilím,
 • činnosti podporujúce porozumenie sociálnej inklúzii všeobecne,
 • práca s informáciami, porozumenie informáciám, identifikácia podozrivých zdrojov informácií,
 • ďalšie činnosti osobitne zamerané na ohrozené deti a mládež.

5) Aktivity súvisiace so systémami vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, ako napríklad:

 • podpora materských škôl,
 • podpora komunitných sociálnych služieb,
 • vzdelávacie aktivity v oblasti zdravotnej starostlivosti,
 • včasná intervencia pre deti, najmä deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

6) Aktivity súvisiace s prevenciou predčasného ukončenia školskej dochádzky, ako napríklad:

 • letné školy pre neprospievajúcich žiakov,
 • vyučovacie hodiny po škole navyše pre neprospievajúcich žiakov,
 • súbežná práca s učiteľmi a poradenská služba pre rodičov a žiakov.
 • poskytovanie občerstvenia a základných školských potrieb (papier, perá)

Na stiahnutie:

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov