0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k výzve na predkladanie projektových zámerov na

navýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl


Kód výzvy:

IROP – PO2 – SC221 – PZ – 2018 – 9

Špecifický cieľ:

2.2.1 – Zvýšernie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Dátum vyhlásenia:

27.07.2018

Termín uzavretia kola:

27. 09. 2018

Minimálna výška príspevku:

nie je stanovená

Maximálna výška príspevku:

1 000 000 €

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

13 704 098 €

Oprávnení žiadatelia a financovanie projektu:
Žiadateľ Financovanie zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu Spolufinancovanie zo zdrojov prijímateľa
Organizácia štátnej správy, štátna

rozpočtová organizácia, štátna
príspevková organizácia ako
zriaďovateľ materskej školy

100 % 0 %
Obec (obec ako zriaďovateľ materskej

školy, mestská časť mesta Košice
ako zriaďovateľ materskej školy)

Mimovládne / neziskové organizácie
(cirkev a náboženská spoločnosť
združenie, nadácia, nezisková
organizácia, nezisková organizácia
poskytujúca všeobecne prospešné
služby ako zriaďovateľ materskej školy

95 % 5 %
Subjekty zo súkromného sektora

(právnická osoba ako zriaďovateľ
materskej školy, fyzická osoba ako
zriaďovateľ materskej školy)

90 % 10 %
Oprávnené aktivity projektu:

a) výstavba nových objektov materských škôl vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania;
b) rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov;
c) stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužité priestory ZŠ);
d) stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti –uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania;
e) obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl; zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl.

Žiadateľ rozširovanie kapacít materskej školy je povinný realizovať typmi aktivít pod písmenom a až c. Žiadateľ je zároveň povinný realizovať aj minimálne jednu z typov aktivít pod písmenom d. a e. Typ aktivity f. nie je možné realizovať ako samostatný typ aktivity.

 KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


  • 19 rokov skúseností
  • 450 spracovaných projektov
  • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
  • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
  • dotácie pre obce a mestá
  • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov