0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k plánovanej výzve Operačného programu Kvalita životného prostredia

Zabezpečenie podmienok v oblasti zásobovania obyvateľov SR bezpečnou pitnou vodou z verejných vodovodov


Predpokladaný termín vyhlásenia:

október 2018

Špecifický cieľ:

1.2.2 – Zvýšenie spoľahlivosti úpravy vody odoberanej z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi

Typ aktivity:

A. Zabezpečenie podmienok v oblasti zásobovania obyvateľov SR bezpečnou pitnou vodou z verejných vodovodov

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

25 369 962,00 €

Oprávnené územie:

celé Slovensko

Oprávnení žiadatelia:
 • Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
 • Akciová spoločnosť
 • Družstvo
 • Jednoduchá spoločnosť na akcie
 • Komanditná spoločnosť
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným
 • Štátny podnik (Slovensko)
 • Verejná obchodná spoločnosť
 • Záujmové združenie právnických osôb
 • Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)


KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov