0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k výzve z Plánu obnovy a odolnosti

Investície do výstavby nových zdrojov elektriny z OZE


Komponent:

1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra

Investícia:

01 – Investície do výstavby nových zdrojov elektriny z OZE

Dátum vyhlásenia:

12.05.2022

Termín uzavretia výzvy:

12.07.2022

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

18 000 000 EUR

Cieľ:

Výstavba nových výrobných kapacít elektrickej energie z OZE (s inštalovaných výkonom 10 kW až 50 MW)

 

Adresát:

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka, t. j.:
– osoby zapísané v Obchodnom registri,
– osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia,
– osoby, ktoré podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov (napr. zákon o energetike).

Informácie:

Oprávnenými na účely tejto výzvy sú projekty, predmetom ktorých sú investičné výdavky na výstavbu / inštaláciu nových zariadení na výrobu elektriny z OZE.
Projekt spĺňa podmienku oprávnenosti, ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 • oprávnené na podporu v rámci tejto výzvy sú nové zariadenia na výrobu elektriny z OZE, ktoré využívajú:
  • slnečnú alebo veternú energiu na priamu výrobu elektriny,
  • geotermálnu energiu, biomasu, bioplyn, skládkový plyn alebo plyn z čistiarní odpadových vôd na výrobu elektriny pomocou kombinovanej výroby elektriny a tepla.

Maximálna výška prostriedkov mechanizmu v prepočte na 1 MWh vyrobenej elektriny z OZE nesmie na úrovni projektu presiahnuť sumu 27 EUR.
Maximálna výška prostriedkov mechanizmu na projekt nesmie presiahnuť 3 milióny EUR
.

 

Bližšie informácie nájdete v Informačnom liste.

Zverejnenú výzvu nájdete na webe MH SR.


GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov