0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Plánované výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu na rok 2020


1.2.2 – Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

predpokladaný termín vyhlásenia: jún 2020

alokácia peňazí: 12 000 000 €

 • obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), združenie obcí (záujmové združenie právnických osôb),
 • samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja), ● ostatné subjekty verejnej správy,
 • mimovládna organizácia, ● subjekty súkromného sektora mimo schém štátnej pomoci – fyzické a právnické osoby, ● organizácia štátnej správy – iné právnické osoby

 

 

2.1.1 – Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni – výzva na rozvoj nových alebo existujúcich sociálnych služieb a výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na komunitnej úrovni

predpokladaný termín vyhlásenia: máj 2020

alokácia peňazí: 47 000 000 €

 • organizácie štátnej správy (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR), štátne rozpočtové organizácie,
 • obec (obec / mesto / mestská časť mesta Košice, mesto Košice, právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom / mestskou časťou),
 • subjekty verejnej správy
 • mimovládne organizácie

 

 

2.1.1 – Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni – podpora zariadení služieb starostlivosti o dieťa do 3 rokov veku

predpokladaný termín vyhlásenia: máj 2020

alokácia peňazí: 43 000 000 €

 • organizácie štátnej správy (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR), štátne rozpočtové organizácie,
 • obec (obec / mesto / mestská časť mesta Košice, mesto Košice, právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom / mestskou časťou),
 • subjekty verejnej správy
 • mimovládne organizácie

 

 

 


Na stiahnutie:

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov