0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Podpora budovania environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy


Kód výzvy:

OPKZP-PO2-SC211-2021-67

Dátum vyhlásenia:

20.5.2021

Termín uzavretia hodnotiaceho kola:

30.7.2021

29.10.2021

a každé ďalšie 3 mesiace do uzatvorenia výzvy

Minimálna výška NFP:

nestanovuje sa

Maximálna výška NFP:

2 000 000 €

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

10 000 000 €

Oprávnenosť žiadateľa:

1. subjekty ústrednej štátnej správy s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia

2. subjekty verejnej správy s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia

a. verejná vysoká škola
b. ďalšie subjekty

3. subjekty územnej samosprávy

a. obec
b. rozpočtová a príspevková organizácia zriadená obcou
c. vyšší územný celok
d. rozpočtová a príspevková organizácia zriadená vyšším územným celkom
e. ďalšie subjekty

4. Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia

5. Nadácia v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia

6. Združenie fyzických osôb v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia

7. Združenie právnických osôb tvorby a ochrany životného prostredia

Inovačná časť projektu

Informačné programy o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie v rámci špecifického cieľa 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy.
Cieľom aktivity je zabezpečenie lepšej pripravenosti a schopnosti reagovať na vplyvy zmeny klímy na miestnej, regionálnej a národnej úrovni a predchádzať rizikám spojených s prírodnými katastrofami, ktoré sú dôsledkom zmeny klímy, ako sú napr. povodne, zosuvy pôdy, prívalové dažde, vlny horúčav a pod.
Predmetom hlavnej aktivity projektu sú:
Podaktivita 1 – Zriadenie environmentálneho centra za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy.

 

V rámci podaktivity 1 sa príspevok poskytuje za účelom:
výstavby alebo rekonštrukcie budovy budúceho envirocentra.
Súčasťou výstavby alebo rekonštrukcie budovy budúceho envirocentra môže byť aj realizácia názorných ukážok opatrení zameraných na zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy (napr. realizácia opatrení na zadržiavanie zrážkovej vody na/pri budove envirocentra), ktoré vytvoria fyzické prostredie pre zriadenie environmentálneho centra

a/alebo
nákupu hnuteľných vecí za účelom vytvorenia materiálno technického zázemia pre realizáciu informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy

 

a následne
Podaktivita 2 – Informačné aktivity v oblasti adaptácie na zmenu klímy
,
ako napr.:
– informačné semináre, workshopy a konferencie,
– interaktívne výstavy s prednáškami,
– informačné dni,
– praktická environmentálna výchova,
– semináre, tréningy a ukážkové hodiny pre pedagogických pracovníkov,
– zážitkové aktivity environmentálnej výchovy,
– inšpiratívne a zážitkové programy,
– tvorba a tlač publikačných materiálov, letákov, brožúr a iných tlačových a prezentačných materiálov,
– tvorba audiovizuálnych dokumentov a pod.

Príspevok v rámci tejto výzvy je možné poskytnúť len za podmienky, že predmetom hlavnej aktivity projektu budú obe podaktivity projektu, teda podaktivita 1 – Zriadenie environmentálneho centra a následne podaktivita 2 – Informačné aktivity v oblasti adaptácie na zmenu klímy, ktoré budú
realizované vo vybudovanom materiálno-technickom zázemí


Na stiahnutie:

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


  • 19 rokov skúseností
  • 450 spracovaných projektov
  • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
  • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
  • dotácie pre obce a mestá
  • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov