0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná:

Podpora dobudovania inžinierskych sietí (kanalizácia, prístup k pitnej vode), v prostredí marginalizovaných rómskych komunít


Kód výzvy:

OPLZ-PO6-SC611-2020-2

Špecifický cieľ:

6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

Dátum vyhlásenia:

27.11.2020

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola:

22.03.2021

Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola:

17.05.2021

Minimálna výška NFP:

nestanovuje sa

Maximálna výška NFP:

2 850 000 €

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

17 500 000 €

Výška spolufinancovania obce:

5 %

Oprávnení žiadatelia:
 • obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (vybrané obce sú uvedené v prílohe č.7)
 • obce z Iniciatívy Catching – up Regions: Ostrovany, Varhaňovce, Čičava, Krivany, Dlhé Stráže, Varadka
Hlavné aktivity:
 • budovanie verejných kanalizácií a/alebo budovanie čistiarní odpadových vôd
 • výstavba a rozšírenie miestnych vodovodov/potrubných rozvodov pitnej vody ako súbežná stavba s verejnou kanalizáciou
 • výstavba a rozšírenie miestnych vodovodov/potrubných rozvodov pitnej vody ako pokračovanie existujúcej vodohospodárskej infraštruktúry
 • výstavba výdajných miest len v prípadoch výstavby a rozšírenia miestnych vodovodov/potrubných vodovodov pitnej vody

 

 

Podmienka výzvy:

Žiadateľ je povinný realizáciou projektu zabezpečiť odvádzanie/čistenie odpadových vôd prostredníctvom vybudovania/dobudovania kanalizačnej siete a/alebo ČOV min. pre 100 osôb z MRK.

Zabezpečením odvádzania/čistenia odpadových vôd sa rozumie hromadné odvádzanie odpadových vôd, a to príjem, odvádzanie a spravidla aj čistenie odpadových vôd.

V prípade ŽoNFP predmetom ktorej je realizácia miestnych vodovodov/rozvodov vody a/alebo výdajných miest, sú tieto aktivity oprávnené za podmienky zabezpečenia prístupu k pitnej vode pre min. 30 osôb z MRK, ale za predpokladu dodržania všetkých náležitostí pre hromadné zásobovanie pitnej vody, t.j. zásobovania min. 50 osôb, vrátane osôb mimo MRK.

Žiadateľ je povinný disponovať právoplatným povolením na realizáciu stavby vydaným príslušným povoľovacím orgánom (napr. stavebné povolenie), vrátane projektovej dokumentácie.

 

Oprávnené výdavky:
 • stavebné práce
 • prípravná a projektová dokumentácia
 • stavebný dozor
 • vybavenie
 • nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
 • externý manažment (riadenie projektu, realizácia projektu)
 • výkon procesu verejného obstarávania na aktivity projektu
 • mzdové výdavky
 • rezerva na nepredvídané výdavky (max. 2,5% z celkových výdavkov na stavebné práce s DPH)

Na stiahnutie:

GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov