0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu budovania verejne prístupných nabíjacích staníc v roku 2020


Kód výzvy:

11378-2020-4210-52028

Špecifický cieľ:

Výstavba, prestavba a rekonštrukcia verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc

Dátum vyhlásenia:

2.9.2020

Termín uzavretia hodnotiaceho kola:

30.11.2020

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

650 000 €

Oprávnenosť žiadateľa:

 • obec, VÚC a nimi zriadené organizácie (95% dotácia – max 18 000 €)
 • právnická osoba – podnikateľský subjekt (50% dotácia – max 9 000 €)

Oprávnenosť projektu:

Za oprávnené projekty podľa tejto výzvy sa považujú iba projekty zamerané na výstavbu, prestavbu a rekonštrukciu verejne prístupnej nabíjacej stanice pre elektromobily, a to konkrétne:

 1. AC nabíjacej stanice
 2. AC nabíjacieho HUBu
 3. DC nabíjacej stanice
 4. AC a DC nabíjacích staníc v kombinácii 1 + 3
 5. AC a DC nabíjacích staníc v kombinácii 2 + 3


KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov