0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

 

Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov


Kód výzvy:

53/PRV/2022

Špecifický cieľ:

6.3 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov

Dátum vyhlásenia:

31.3.2022

Termín uzavretia hodnotiaceho kola:

30.9.2022

Maximálna výška NFP:

15 000 €

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

5 020 000 €

Oprávnenosť žiadateľa:

Malý poľnohospodársky podnik – fyzická alebo právnická osoba podnikajúca v poľnohospodárskej prvovýrobe, ktorej výrobný potenciál poľnohospodárskeho podniku, meraný štandardným výstupom, prevyšuje 4 000 EUR a neprevyšuje 9 999 EUR.

Vykonávanie poľnohospodárskej činnosti podniku min. 24 mesiacov pred dátumom podania ŽoNFP na základe žiadostí o priamu podporu žiadateľa za roky  2020 a 2021 na sekcii priamych podpôr PPA a/alebo na základe evidencie zvierat žiadateľa v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat, resp. v obdobnej evidencii v rokoch  2020 a 2021.

Na podporu nie je oprávnený žiadateľ, ktorému bola schválená ŽoNFP v rámci predchádzajúcich výziev na podopatrenie 6.3.

 

Oprávnenosť projektu:

Oprávnené projekty zamerané na rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti – oprávnenými aktivitami sú aktivity smerujúce k realizácii podnikateľského plánu.

 

Oprávnenosť výdavkov:

Oprávnené náklady sú výlučne náklady uvedené v podnikateľskom pláne. Vzhľadom na to, že podmienkou podpory je predloženie podnikateľského plánu a jeho správna realizácia, oprávnené výdavky sú bez obmedzení a nepreukazujú sa.

 

Celé znenie výzvy nájdete na webovej stránke PPA.


Na stiahnutie:

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


  • 19 rokov skúseností
  • 450 spracovaných projektov
  • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
  • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
  • dotácie pre obce a mestá
  • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov