0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov


Kód výzvy:

52/PRV/2022

Špecifický cieľ:

4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Dátum vyhlásenia:

31.1.2022

Termín uzavretia výzvy:

31.5.2022

Minimálna výška NFP:

10 000 €

Maximálna výška NFP:

podľa oblasti

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

110 000 000 €

Oprávnenosť žiadateľa:
 • fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe alebo organizácie výrobcov združujúce pestovateľov plodín špecializovanej rastlinnej výroby

 

Oprávnené oblasti:
 1. Špeciálna rastlinná výroba (ŠRV)
 2. Špeciálna rastlinná výroba – malí poľnohospodári
 3. Živočíšna výroba (ŽV)
 4. Živočíšna výroba – malí poľnohospodári
 5. Skladovacie kapacity pre produkciu špeciálnej rastlinnej výroby
 6. Špeciálna rastlinná výroba – Projekty do 80 000 EUR
 7. Živočíšna výroba – Projekty do 80 000 EUR

 

Oprávnené aktivity:
 • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia do objektov
 • obstaranie technologického vybavenia vrátane strojov a náradie
 • zlepšenie odbytu
 • zníženie záťaže na životné prostredie

 

Bližšie informácie o aktivitách nájdete v prílohách.

Katalóg cien poľnohospodárskej techniky, stavieb a technológií:
 • vo výzve 52/PRV/2022 bol v prílohách výzvy uverejnený aj Katalóg cien poľnohospodárskej techniky, stavieb a technológií
 • na vybrané tovary nie je potrebné robiť verejné obstarávanie
 • medzi hlavné časti patria:
  • traktory
  • stroje na zber krmovín
  • stavby a technológie v živočíšnej výrobe

Na stiahnutie:

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov