0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

PODPORA NA INVESTÍCIE DO POĽNOHOSPODÁRSKYCH PODNIKOV


Kód výzvy:

50/PRV/2020

Špecifický cieľ:

4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Dátum vyhlásenia:

20.11.2020

Dátum uzavretia výzvy:

31.3.2021

Oblasti podpory:

špeciálna rastlinná výroba a citlivé plodiny

živočíšna výroba

Minimálna výška NFP:

10 000 €

Maximálna výška NFP:

60 000 €

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

21 000 000 €

Oprávnenosť žiadateľa:

Prijímateľom pomoci sú fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe.

 

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:

U všetkých veľkostných druhov fariem, pre mladých a malých farmárov a pre začínajúce farmy:
1. investície do zvýšenia produkcie alebo jej kvality v živočíšnej výrobe a špeciálnej rastlinnej výrobe vrátane investícií do geotermálnych vrtov s tým súvisiacich investícií a vrátane investícií do obstarania technického a technologického vybavenia živočíšnej výroby a špeciálnej rastlinnej výroby vrátane strojov a náradia;
2. investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích kapacít a pozberovej úpravy vrátane sušiarní s energetickým využitím biomasy na výrobu tepla s max. tepelným výkonom
do 2 MWt;
3. investície do nových závlahových systémov (koncových zariadení), všetko s cieľom zvýšiť produkciu a jej kvalitu;
4. investície spojené s o zavádzaním inovatívnych technológii v súvislosti s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív do pôdy a ostatných substrátov s cieľom zlepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany pred jej degradáciou;
5. investície do zlepšenia odbytu;
6. investície do zníženia záťaže na životné prostredie vrátane technológii v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie;
7. V rámci projektov zameraných na rastlinnú výrobu sú oprávnené len projekty a výdavky súvisiace s pestovaním plodín na ornej pôde, trvalých kultúr a na zakrytých plochách uvedených v Zozname plodín špeciálnej rastlinnej výrobu a citlivých plodín na ornej pôde, ktorý tvorí prílohu č. 4 tejto výzvy.

 

Rozsah činností:

Špeciálna rastlinná výroba
– Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov špeciálnej rastlinnej výroby vrátane prípravy staveniska;
– Investície do obstarania technického a technologického vybavenia špeciálnej rastlinnej výroby vrátane strojov a náradia slúžiacich na pestovanie, aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín, priemyselných a hospodárskych hnojív, zber a pozberovú úpravu;
investície do objektov na využívanie geotermálnej energie na vykurovanie skleníkov a fóliovníkov a na vlastnú spotrebu v podniku vrátane súvisiacich investičných činnosti;
– Investície do obstarania techniky a technológie závlahových systémov s cieľom zvýšenia produkcie alebo jej kvality; pričom oprávnené sú len kompletné závlahové detaily (nie súčasti na existujúci detail, ani stavebné investície);
– Investície do obstarania inovatívnej techniky, technológie a strojov s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív a ostatných substrátov do pôdy;
– Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov a do jeho vnútorného vybavenia na priamy predaj výhradne vlastných výrobkov v rámci areálu daného podniku;
– Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích kapacít a pozberovej úpravy vrátane sušiarní s energetickým využitím biomasy na výrobu tepla s max. tepelným výkonom do 2 MWt;
– Investície do uskladnenia hnojív a chemických prípravkov v rastlinnej výrobe.

Živočíšna výroba
– Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov živočíšnej výroby vrátane prípravy staveniska;
– Investície do obstarania technického a technologického vybavenia živočíšnej výroby vrátane strojov a náradia slúžiacich aj na zber objemových krmív, uskladnenie a manipuláciu s krmivami a stelivami;
– Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov a do jeho vnútorného vybavenia na priamy predaj výhradne vlastných výrobkov v rámci areálu daného podniku
– Investície do nových technológií na znižovanie emisií skleníkových plynov v ustajnení hospodárskych zvierat v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie;
– Investície do objektov a technológií na bezpečné uskladnenie a nakladanie s hospodárskymi hnojivami a inými vedľajšími produktmi vlastnej živočíšnej výroby (výstavba hnojísk, uskladňovacích nádrží, alebo žúmp) v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie;
– Investície objektov, technológií a zariadení na bezpečné uskladnenie senáže a siláže
v súvislosti rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie.

 

Oprávnenosť činností:

Oprávnené sú činnosti, ktoré zvyšujú celkovú výkonnosť a udržateľnosť poľnohospodárskeho podniku:
– zvýšením produkcie alebo jej kvality v kritických odvetviach živočíšnej výroby a špeciálnej rastlinnej výroby;
– zvýšením odbytu;
– znížením záťaže na životné prostredie vrátane technológii;
– zvýšením skladovacích kapacít a pozberovej úpravy;
– zlepšením kvality a úrodnosti pôdy a ochranou pred jej degradáciou;
– zvýšením efektivity využívania vody.

 

Oprávnené náklady:

1. Výdavky, pri ktorých verejné obstarávanie/obstarávanie bolo začaté najskôr dňom vyhlásenia tejto výzvy a boli vynaložené až po predložení ŽoNFP na PPA. Oprávnenosť výdavkov je podmienená schváleným obstarávaním/verejným obstarávaním;
2. investície do dlhodobého hmotného majetku vrátane lízingu a investícií na zlepšenie kvalitatívnych vlastností nehnuteľného dlhodobého hmotného majetku spojené s opisom činností uvedených v časti 2.2.2;
3. investície do dlhodobého nehmotného majetku (nadobudnutie alebo vývoj počítačového softvéru a nadobudnutie patentových práv, licencií, autorských práv a ochranných známok) spojené s opisom činností uvedených v časti 2.2.2. výzvy


Na stiahnutie:

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


  • 19 rokov skúseností
  • 450 spracovaných projektov
  • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
  • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
  • dotácie pre obce a mestá
  • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov