0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu rozvoja podnikania malých a stredných podnikov v regióne Horná Nitra


Kód výzvy:

OPII-MH/DP/2020/11.3-23

Špecifický cieľ:

11.3 – Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

Dátum vyhlásenia:

13.2.2020

Termín uzavretia hodnotiaceho kola:

30.4.2020

30.6.2020

posledný pracovný deň každého nasledujúceho 3 mesiaca

Minimálna výška NFP:

50 000 €

Maximálna výška NFP:

200 000 €

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

10 000 000 €

Maximálna doba realizácie:

18 mesiacov

Výška spolufinancovania zo strany EÚ:

85 %

Predmetom projektu v rámci uvedenej hlavnej aktivity musí byť nákup dlhodobého hmotného / nehmotného majetku za účelom produkcie nového/inovovaného produktu  žiadateľa alebo inovácie produkčného procesu žiadateľa.

Predmet projektu musí byť zameraný výlučne na jedno z nasledujúcich odvetví (v členení podľa SK NACE):


A. Priemysel


Vysoká technologická úroveň
21 Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
30.3 Výroba lietadiel a kozmických lodí a podobných zariadení


Stredne vysoká technologická úroveň
20 Výroba chemikálií a chemických produktov
27 Výroba elektrických zariadení
28 Výroba strojov a zariadení i. n.
29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov (okrem 30.1, 30.3 a 30.4)
32.5 Výroba lekárskych a dentálnych nástrojov a potrieb


Stredne nízka technologická úroveň
18.2 Reprodukcia záznamových médií
19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
22 Výroba výrobkov z gumy a plastu
23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
24 Výroba a spracovanie kovov
25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení (okrem 25.4)
30.1 Stavba lodí a člnov (okrem časti 30.11 – stavba vojnových lodí)
33 Oprava a inštalácia strojov a prístrojov (okrem časti 33.19 – opravy hracích
automatov a iných hier fungujúcich po vhodení mince)

 

Nízka technologická úroveň
10 Výroba potravín
11 Výroba nápojov
13 Výroba textilu
14 Výroba odevov
15 Výroba kože a kožených výrobkov
16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
17 Výroba papiera a papierových výrobkov
18 Tlač a reprodukcia záznamových médií (okrem 18.2)
31 Výroba nábytku
32 Iná výroba (okrem 32.5 a časti 32.4 – výroba hracích automatov, hier fungujúcich po vhodení mince, biliardových stolov, špeciálnych stolov pre
hry v kasíne atď.)


B. Služby


Poznatkovo intenzívne služby
51 Letecká doprava
58 Nakladateľské činnosti (okrem 58.11, 58.13, 58.14, 58.21)
61 Telekomunikácie
71 Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
72 Vedecký výskum a vývoj
73 Reklama a prieskum trhu
74 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti (okrem 74.20, 74.30 a časti
74.90 – činnosť osobných agentov alebo agentúr divadelných alebo iných umelcov)KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


  • 19 rokov skúseností
  • 450 spracovaných projektov
  • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
  • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
  • dotácie pre obce a mestá
  • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov