0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu poľnohospodárov a MSP, ktorí sú obzvlášť zasiahnutí krízou v dôsledku ochorenia COVID-19


Kód výzvy:

49/PRV/2020

Špecifický cieľ:

21 – Výnimočná dočasná podpora pre poľnohospodárov a MSP, ktorí sú obzvlášť zasiahnutí krízou v dôsledku ochorenia COVID-19

Dátum vyhlásenia:

24.8.2020

Termín uzavretia hodnotiaceho kola:

22.9.2020

Maximálna výška NFP:

podnik do 9 zamestnancov – 10 000 €

podnik do 49 zamestnancov – 25 000 €

podnik do 249 zamestnancov – 50 000 €

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

20 000 000 €

Oprávnenosť aktivít:

V súlade s cieľom opatrenia ide o podporu likvidity prijímateľov, tzn. výzva nedefinuje oprávnené výdavky pre žiadateľa.

Oprávnené sú projekty z výrobných odvetví potravinárstva najviac postihnutých COVID-19:

 • Vinársky priemysel
 • Mäsový priemysel
 • Mliekarenský priemysel
 • Konzervárenský priemysel
 • Hydinársky priemysel
 • Mlynský priemysel
 • Cukrovarnícky priemysel
 • Sladovnícky priemysel


KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov