0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k výzve z Operačného programu Ľudské zdroje

Podpora pracovných miest


V rámci tejto výzvy môžete žiadať o grant na financovanie miezd nových zamestnancov, ktorí sú evidovaní na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Ďalej výzva financuje tútorov alebo mentorov, ktorí budú nového zamestnanca sprevádzať pri získavaní pracovných zručností a osobu, ktorá zabezpečí vyhľadávanie a výber nových zamestnancov. Riadenie projektu bude financované cez paušálne sadzby.

Kód výzvy:

OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01

Špecifický cieľ:

3.1.1 Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby

Dátum vyhlásenia:

17.10.2018

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola:

07.01. 2019

Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola:

28.02. 2019

Minimálna výška NFP:

20 000 €

Maximálna výška NFP:

200 000 €

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

15 000 000 €

Minimálna doba realizácie:

6 mesiacov

Maximálna doba realizácie:

36 mesiacov

Žiadateľ:

podnikateľské subjekty

Financovanie z grantu:

100 %

Aktivity:
 1. vyhľadávanie a výber uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie
 2. zamestnávanie uchádzačov o zamestnanie s možnosťou využitia mentorskej a tútorskej činnosti

 

Oprávnené výdavky:
 • mzdové výdavky
  • uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestanie
  • osoby vykonávajúcej vyhľadávanie a výber osôb
  • tútor
  • mentor
 • paušálne sadzby
  • 40 % na iné výdavky projektu
 • paušálne sadzby
  • 8,32 % na riadenie projektu

Bližšie informácie nájdete v informačnom materiály alebo nás kontaktujte. Radi zodpovieme na Vaše otázky.


Na stiahnutie:

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov