0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k plánovanej výzve

Podpora regionálneho rozvoja


Plánované vyhlásenie:

apríl 2022

Minimálna a maximálna výška NFP:

10 000 € do 50 000 €

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

1 110 178 €

Výška grantu:

90 %

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR plánuje v priebehu najbližších týždňov vyhlásiť výzvu na podporu regionálneho rozvoja. Tento typ výzvy bol vyhlásený aj po minulé roky. Nižšie uvádzame zoznam aktivít, ktoré môžu byť oprávnené aj v nadchádzajúcej výzve.

Oprávnenosť žiadateľa:
 • regionálna rozvojová agentúra
 • slovenská časť euroregiónu
 • európske zoskupenie územnej spolupráce
 • občianske združenie
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

 

Oprávnenosť aktivít:
 • komplexné využívanie vnútorného rozvojového potenciálu územia – prírodných, kultúrnych, materiálnych, finančných, ľudských a inštitucionálnych zdrojov
 • predchádzanie sociálneho vylúčenia a zmierňovanie jeho negatívnych dôsledkov, podpora rovnosti príležitostí na trhu práce a podpora znevýhodnených komunít
 • zlepšenie a rozvoj sociálnej infraštruktúry regiónu
 • rozvoj turistickej infraštruktúry
 • rozvoj turistickej infraštruktúry
 • zachovanie identity a rozvoj kultúry a starostlivosť o kultúrne dedičstvo regiónov a sídiel
 • realizácia opatrení na ochranu, udržiavanie a zveľaďovanie životného prostredia a na obmedzovanie vplyvov poškodzujúcich životné prostredie a zlepšenie enivronmentálnej infraštruktúry regiónu
 • budovanie a posilňovanie štruktúr občianskej spoločnosti, rozvoj prosociálneho správania obyvateľstva
 • ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia

 

Výzva bude otvorená približne 1 mesiac.

Zoznam dotácií od Ministerstva investícií nájdete na tomto linku.


Na stiahnutie:

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov