0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra

Rozvoj cestovného ruchu vo vybraných okresoch Banskobystrického kraja


Kód výzvy:

OPII-MH/DP/2020/11.3-27

Špecifický cieľ:

Výzva na predkladanie ŽoNFP zameraná na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Banskobystrického kraja v rámci iniciatívy EK catching-up regions

Dátum vyhlásenia:

27.2.2020

Termín uzavretia hodnotiaceho kola a miesto realizácie:

29.5.2020 (Okres Rimavská Sobota a Lučenec)

Posledný pracovný deň každého nasledujúceho 3 mesiaca (Okres Rimavská Sobota, Lučenec, Poltár, Revúca)

Minimálna výška NFP:

35 000 €

Maximálna výška NFP:

200 000 €

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

7 500 000 €

Maximálna doba realizácie:

18 mesiacov

Výška spolufinancovania zo strany EÚ:

85 %

Oprávnené aktivity:

 1. Predmet projektu musí byť zameraný výlučne na niektoré z nasledujúcich odvetví (v členení podľa SK NACE), pričom zároveň platí, že nový/inovovaný produkt musí ako výsledok realizácie projektu preukázateľne prispievať k rozvoju cestovného ruchu v danom regióne:

Vysoký potenciál cestovného ruchu
49.39 Ostatná osobná pozemná doprava i. n. (v rámci tejto podtriedy je oprávnená výlučne: prevádzka lanoviek, pozemných lanoviek, lyžiarskych vlekov, ak nie sú súčasťou mestských, prímestských alebo veľkomestských prepravných systémov)
77.21 Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb
91.02 Činnosti múzeí
91.03 Prevádzka historických pamiatok a budov a podobných turistických zaujímavostí
91.04 Činnosti botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií
93.11 Prevádzka športových zariadení
(okrem golfových ihrísk, štadiónov, športových hál a pretekárskych dráh)
96.04 Služby týkajúce sa telesnej pohody

Pri podpore služieb týkajúcich sa telesnej pohody platí nasledovné obmedzenie:
činnosti definované v rámci SK NACE 96.04 budú podporované výhradne ako súčasť malých ubytovacích zariadení cestovného ruchu definovaných nižšie.

Stredný potenciál cestovného ruchu
13.9 Výroba ostatného textilu
15 Výroba kože a kožených výrobkov
16.29.0 Výroba ostatných výrobkov z dreva, výrobkov z korku, slamy a prúteného materiálu
23.1 Výroba skla a výrobkov zo skla
23.41 Výroba domácich a dekoratívnych keramických predmetov
23.49 Výroba ostatných keramických výrobkov
55.1 Hotelové a podobné ubytovanie
55.2 Turistické a iné krátkodobé ubytovanie
55.3 Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány
56.1 Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál
(okrem podtriedy 56.10.2 – Zariadenia školského stravovania)

Pri podpore ubytovacích zariadení cestovného ruchu platí nasledovné
obmedzenie:
– podporované budú výhradne malé ubytovacie zariadenia cestovného ruchu (menej ako 25 izieb).

Nízky potenciál cestovného ruchu
10 Výroba potravín (okrem 10.9 Výroba a príprava krmív pre zvieratá)
11 Výroba nápojov
13 Výroba textilu
(okrem 13.9 Výroba ostatného textilu)
14 Výroba odevov (okrem 14.12 Výroba pracovných odevov a 14.14 Výroba spodnej bielizne)
17.29 Výroba ostatných výrobkov z papiera a lepenky
18 Tlač a reprodukcia záznamových médií
(okrem 18.2 Reprodukcia záznamových médií)
20.4 Výroba mydla a pracích prostriedkov, čistiacich a leštiacich prípravkov, parfumérskych a toaletných prípravkov
23.69 Výroba ostatných výrobkov z betónu, sadry a cementu
25.9 – Výroba ostatných kovových výrobkov
32 Iná výroba
(okrem 32.5 a časti 32.4 – výroba hracích automatov, hier fungujúcich po vhodení mince, biliardových stolov, špeciálnych stolov pre hry v kasíne atď.)
58.1 Vydávanie kníh, periodík a iné nakladateľské činnosti
59 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok
60 Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie.

 

 1. Realizáciou projektu, najneskôr k ukončeniu realizácie aktivity projektu, musí dôjsť k zabezpečeniu prevádzkyschopnosti predmetu projektu

 

Oprávnené výdavky:

 • softvér
 • oceniteľné práva
 • ostatný dlhodobý nehmotný majetok
 • stavby (rekonštrukčné práce)
 • samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (nákup strojov, prístrojov, zariadení)
 • dopravné prostriedky (nákup kolobežiek a bicyklov)
 • zásoby
 • ostatné služby
 • mzdové výdavky

Na stiahnutie:

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov