0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k výzve na predkladanie žiadostí o dotácie

Podpora rozvoja športu na rok 2019


Dotačný program Podpora rozvoja športu na rok 2019 zahŕňa nasledovné podprogramy:

1. Výstavba multifunkčných ihrísk
2. Výstavba detských ihrísk
3. Údržba ihrísk a štadiónov a inej športovej infraštruktúry
4. Nákup športovej techniky

 

Oprávnenosť žiadateľa:

a) Obec a Vyšší územný celok
b) Občianske združenia a nadácie (podprogram č. 3 a 4)
c) záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou, (podprogram č. 3 a 4)
d) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, (podprogram č. 3 a 4)
e) neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky, (podprogram č. 3 a 4)
f) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť
g) právnická osoba zriadená osobitným zákonom
h) medzinárodná organizácia registrovaná na území Slovenskej republiky
i) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší
územný celok alebo obec; takejto organizácii bude dotácia poskytnutá prostredníctvom
zriaďovateľa

 

Celková alokácia na výzvu je 5 000 000 €.
Spolufinancovanie zo zdrojov žiadateľa je minimálne 5%.

Termín vyhlásenia výzvy bol 15. január 2019.
Termín predkladania žiadostí je do 15. marca 2019.

 

Najnižšie a najvyššie výšky dotácií je pre jednotlivé podprogramy:

1. Pre podprogram č. 1 – výstavba multifunkčných ihrísk od 35 000 EUR do 38 000 EUR;
2. Pre podprogram č. 2 – výstavba detských ihrísk od 8 000 EUR do 12 000 EUR;
3. Pre podprogram č. 3 – údržba ihrísk a štadiónov a inej športovej infraštruktúry od 10 000
EUR do 20 000 EUR;
4. Pre podprogram č. 4 – nákup športovej výbavy od 3 000 EUR do 6 000 EUR

 

Bližšie informácii o výzve a o charakteristike jednotlivých podprogramov nájdete nižšie v časti Na stiahnutie.


Na stiahnutie:

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


  • 19 rokov skúseností
  • 450 spracovaných projektov
  • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
  • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
  • dotácie pre obce a mestá
  • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov