0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou Covid-19


Kód výzvy:

IROP-PO7-SC77-2021-75

Špecifický cieľ:

7.7. Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii

Dátum vyhlásenia:

10.08.2021

Termín uzavretia  hodnotiaceho kola:

11.11.2021

Minimálna výška NFP:

30 000 €

Maximálna výška NFP:

200 000 €

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

14 850 600 €

Oprávnení žiadatelia:
  • obec, mesto, mestská časť ako prevádzkovatelia kultúrnej inštitúcie
  • rozpočtová alebo príspevková organizácia zriadená obcou, mestom, mestskou časťou alebo samosprávnym krajom, ktorá je kultúrnou inštitúciou
Výška spolufinancovania:

5%

Kultúrne inštitúcie:

kultúrne zariadenia, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, hvezdárne alebo planetáriá

Oprávnenosť aktivít:

A. Investície do obstarania a modernizácie materiálno-technického a technologického vybavenia kultúrnych inštitúcii

 

Hlavné aktivity projektu:

1. Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii – modernizácia, zlepšenie úrovne technického vybavenia a/alebo priestorového a funkčného riešenia kultúrnej inštitúcie
2. Zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie – dotácia na zlepšenie hygienických štandardov v rámci boja proti COVID-19


Na stiahnutie:

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


  • 19 rokov skúseností
  • 450 spracovaných projektov
  • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
  • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
  • dotácie pre obce a mestá
  • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov