0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Podpora začínajúcich podnikov (Start-up)


Kód výzvy:

BIN SGS01

Nórske granty 2014 – 2021

Dátum vyhlásenia:

29.6.2020

Termín uzavretia hodnotiaceho kola:

23.10.2020

Minimálna výška NFP:

100 000 EUR

Maximálna výška NFP:

200 000 EUR

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

1 058 824 EUR

Spolufinancovanie zo strany žiadateľa:

10 %

Oprávnenosť žiadateľa:

Akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán, alebo agentúra efektívne prispievajúca k implementácii projektu.

Ak sa projekt bude implementovať v partnerstve, žiadateľ môže mať maximálne dvoch partnerov.

 

Oprávnenosť aktivít:

Žiadatelia si stanovia cieľové hodnoty pre minimálne 2 z nasledujúcich voliteľných indikátorov:

 • Počet vytvorených pracovných miest (rozdelených podľa pohlavia, veku)
 • Odhadované ročné zníženia emisií CO2 (v tonách)
 • Odhadovaný ročný zber odpadu z výrobných a prevádzkových procesov na opätovné použitie alebo recykláciu (v tonách)*
 • Odhadovaný ročný pokles spotreby energie (v MWh)
 • Odhadované opätovné využitie odpadu na iné výrobné procesy (v tonách)
 • Počet podaných žiadostí na ochranu práv duševného vlastníctva (autorské práva, ochranné známky a patenty)
 • Počet aplikovaných inovačných technológií/procesov/riešení (nových v podniku) (členené podľa sektorov)
 • Počet vyvinutých inovačných technológií/procesov/riešení (členené podľa sektorov)
 • Počet komercionalizovaných výrobkov alebo služieb (nových na trhu) (členených podľa sektorov)
 • Podiel zamestnancov podniku udávajúcich lepšie zručnosti/kompetencie vo svojom odbore

 

V oblasti Zelené inovácie v priemysle sa projektový grant môže zamerať na oblasti ako napr. obehová ekonomika, zelené IKT, nové inovatívne produkty, technológie a služby, ktoré znížia environmentálnu záťaž vďaka nižšej spotrebe surovín/energie alebo nižším emisiám pri výrobe, nové riešenia, inteligentnú spoločnosť, čistú/obnoviteľnú energiu, nové inteligentné stavebné technológie/riešenia a inovácie v oblasti dopravu.

V rámci Verejnoprospešných technológií a pomoci starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní budú podporené aktivity zamerané na prepojenosť v oblasti zdravotných a sociálnych služieb, aby sa zabránilo sociálnemu vylúčeniu a skvalitneniu života seniorov a zdravotne postihnutých ľudí žijúcich v domácom prostredí. Projektový grant môže byť nasmerovaný do oblastí ako telemedicína, biotechnológia, robotika a automatizované technológie, vývoj produktov a inovácií, produkty pre monitorovanie životných funkcií, technológie pre inteligentné domy, inteligentné textílie, IKT systémy a pod.KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov