0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k výzve Operačného programu Ľudské zdroje

Pre gymnáziá – Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť


Kód výzvy:

OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1 – 03

Dátum vyhlásenia:

09. 11. 2018

Termíny hodnotiacich kôl:

31.01.2019

28.02.2019

29.03.2019

03.05.2019

Minimálna výška NFP:

100 001 €

Maximálna výška NFP:

300 000 €

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

18 500 000 € pre menej rozvinuté regióny

1 500 000 € pre viac rozvinutý región

Minimálna doba realizácie:

18 mesiacov

Maximálna doba realizácie:

36 mesiacov

Oprávnení žiadateľa:
 • gymnáziá
 • stredné športové školy – študijný odbor 7451 J

 

Oprávnené aktivity:
 • extra hodiny
 • mimoškolské činnosti
 • pedagogické kluby

 

Oprávnené výdavky:
 • mzdy pedagogických a odborných pracovníkov
 • školiaci materiál a potreby
 • 30 % nákup hmotného a nehmotného majetku
 • 5 % riziková prirážka
 • a iné

Na stiahnutie:

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov