0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k výzve – Integrovaný regionálny operačný program

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti


O nenávratný finančný príspevok môže žiadať iba ten žiadateľ, ktorý sa zapojil do výzvy o projektový zámer s kódom IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8, ktorá bola vyhlásená dňa 09.04. 2018 a uzavretá 08.06. 2018.

Kód výzvy:

IROP-PO2-SC212-2018-33

Špecifický cieľ:

2.1.2 Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti

Dátum vyhlásenia:

28. augusta 2018

Termín uzavretia:

23. novembra 2018

Maximálna výška NFP:

700 000 €

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

70 000 000 €

Spolufinancovanie zo strany žiadateľa:

5 %

Oprávnenosť žiadateľa:

 

  • subjekt územnej samosprávy (obec, VÚC alebo obec a VÚC)
  • nezisková organizácia, zakladateľom ktorej je obec a/alebo VÚC a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, a zároveň má v predmete činnosti uvedené “Zabezpečenie integrácie služieb zdravotnej starostlivosti za účelom ochrany zdravia obyvateľstva“.

 

Oprávnenosť aktivít:

 

A. výstavba nových budov,
B. modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov,
C. prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov,
D. zabezpečenie materiálno – technického vybavenia,
E. dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia,
F. budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia,
G. budovanie bezbariérových prístupov,
H. opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.


Bližšie informácie na stiahnutie:

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


  • 19 rokov skúseností
  • 450 spracovaných projektov
  • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
  • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
  • dotácie pre obce a mestá
  • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov