0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k výzve Operačného programu Výskum a inovácie

Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách


Kód výzvy:

OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2 – 21

Dátum vyhlásenia:

30.12.2018

Hodnotiace kolá:

29.03.2019

28.06.2019

Posledný pracovný deň každého nasledujúceho tretieho mesiaca

Minimálna výška NFP:

100 000 €

Maximálna výška NFP:

3 000 000 €

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

170 000 000 €

Maximálna doba realizácie:

18 mesiacov

Oprávnené aktivity:

V rámci špecifického cieľa 1.2.2: Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách je pre túto výzvu oprávnený typ aktivity OP VaI: Podpora zvyšovania kvality a efektivity výrobných a technologických procesov prostredníctvom zvyšovania technologickej a inovačnej úrovne v podnikoch.

Predmetom projektu v rámci uvedenej hlavnej aktivity musí byť nákup dlhodobého majetku, za účelom inovácie produktu a/alebo procesu prostredníctvom kombinácie prvkov inteligentných riešení v rámci podniku alebo jeho funkčného celku.

Prvky inteligentných riešení sú pre účely tejto výzvy zaradené do 3 kategórií, ktoré predstavujú úrovne riešenia inteligentných investícií podľa miery komplexnosti a intenzity využitia prvkov inteligentných riešení.

  • Kategória 1 – Synergické a pokročilé inteligentné riešenia
  • Kategória 2 – Pokročilé inteligentné riešenia
  • Kategória 3 – Zariadenia a systémy s inteligentnou podporou

Viac informácií nájdete v dokumente Informačný materiál k výzve


Na stiahnutie:

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


  • 19 rokov skúseností
  • 450 spracovaných projektov
  • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
  • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
  • dotácie pre obce a mestá
  • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov