0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Rast výskumno – vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách


Kód výzvy:

OPII-MH/DP/2022/9.5-35

Špecifický cieľ:

9.5 – Rast výskumno – vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

Dátum vyhlásenia:

28.10.2022

Termín uzavretia výzvy:

30.12.2022

Minimálna výška NFP:

200 000 EUR

Maximálna výška NFP:

5 000 000 EUR

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

15 000 000 EUR

Oprávnené aktivity:

Projekt spĺňa podmienku oprávnenosti aktivít, ak sú súčasne splnené všetky nasledujúce podmienky:

 

 1. Predmetom oprávnených výdavkov projektu musí byť nákup dlhodobého hmotného majetku vo forme strojov, prístrojov a zariadení.
 2. Výsledkom realizácie hlavnej aktivity projektu musí byť inovácia produktu a/alebo inovácia produkčného procesu

Žiadateľ kvantifikuje plánované výsledky, ktoré majú byť dosiahnuté realizáciou hlavnej aktivity projektu, prostredníctvom merateľných ukazovateľov.

 1. Realizácia projektu musí predstavovať počiatočnú investíciu. Pod počiatočnou investíciou sa pre potreby tejto výzvy rozumie investícia do hmotných a nehmotných aktív, ktorá sa týka:
  • založenia novej prevádzkarne,
  • diverzifikácie výroby prevádzkarne na výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarni nevyrábali
  • zásadnej zmeny celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne

 

 1. Projekt musí byť v súlade s RIS3 SK.
  • Dopravné prostriedky pre 21. storočie;
  • Priemysel pre 21. storočie;
  • Zdravé potraviny a životné prostredie,
 2. Najneskôr ku dňu ukončenia realizácie hlavnej aktivity projektu musí dôjsť k zabezpečeniu prevádzkyschopnosti predmetu projektu
 3. Realizácia hlavnej aktivity projektu musí skončiť najneskôr 31. decembra 2023

 

Oprávnené výdavky:

Oprávnenými výdavkami sú výdavky vynaložené v súvislosti s realizáciou projektu na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (výrobné a technologické zariadenia  – stroje, prístroje, zariadenia).


Na stiahnutie:

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov