0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre oblasť regionálneho rozvoja


Kód výzvy:

8270/2021/OSMRR

Dátum vyhlásenia:

15.3.2021

Termín uzavretia:

15.4.2021

Minimálna výška NFP:

10 000 €

Maximálna výška NFP:

50 000 €

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

1 110 178 €

Výška spolufinancovania zo strany žiadateľa:

10 %

Opis výzvy:
Oprávnenosť žiadateľa:
 • regionálna rozvojová agentúra
 • slovenská časť euroregiónu
 • európske zoskupenie územnej spolupráce
 • občianske združenie
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

 

Oprávnenosť aktivít:

a) komplexné využívanie vnútorného rozvojového potenciálu územia – prírodných, kultúrnych, materiálnych, finančných, ľudských a inštitucionálnych zdrojov

b) predchádzanie sociálneho vylúčenia a zmierňovanie jeho negatívnych dôsledkov, podpora rovnosti príležitosti na trhu práce a podpora znevýhodnených komunít

c) zlepšenie a rozvoj sociálnej infraštruktúry regiónu

d) rozvoj turistickej infraštruktúry

e) zachovanie identity a rozvoj kultúry a starostlivosť o kultúrne dedičstvo regiónov a sídiel

f) realizácia opatrení na ochranu, udržiavanie a zveľaďovanie životného prostredia a na obmedzenie vplyvov poškodzujúcich životné prostredie a zlepšenie environmentálnej infraštruktúry regiónu

g) budovanie a posilňovanie štruktúr občianskej spoločnosti, rozvoj prosociálneho správania obyvateľstva

h) ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia

 

Viac informácií vo výzve.


Na stiahnutie:

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov