0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k aktualizácii výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestách a mestských funkčných oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku


Kód výzvy:

IROP – PO4 – SC431 – 2017 – 16

Dátum vyhlásenia:

31. 03. 2017

Termín uzavretia najbližšieho hodnotiaceho kola:

28. 09. 2018

Minimálna výška NFP:

nie je stanovená

Maximálna výška NFP:

800 000 €

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

33 328 116 €

Oprávnenosť žiadateľa a spolufinancovanie:
Žiadateľ Zo zdrojov IROP Zo zdrojov žiadateľa
a) organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy, štátne rozpočtové organizácie, štátne
príspevkové organizácie a Národná diaľničná spoločnosť, a. s.)
100 % 0 %
b) obec/mesto/mestská časť
c) samosprávny kraj
d) ostatné subjekty verejnej správy (verejné vysoké školy)
e) mimovládne organizácie (nezisková organizácia, cirkev a náboženská spoločnosť, združenie, nadácia)
95 % 5 %
f) subjekty zo súkromného sektora mimo schém štátnej pomoci (spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov a súkromná vysoká škola) 90 % 10 %
Oprávnenosť miesta realizácie:
  • typy aktivít udržateľného mestského rozvoja, t.j. typy aktivít a. – i. je územie mestskej funkčnej oblasti s výnimkou mestskej funkčnej oblasti na území Bratislavského kraja
  • typ aktivity j. je celé územie Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského kraja
Oprávnené aktivity v rámci výzvy:

A.   opatrenia pre zníženie hluku v urbanizovanom prostredí: akčné protihlukové plány nad rámec legislatívy EÚ, podrobné hlukové mapy pre zaťažené obytné územia, protihlukové steny a bariéry, protihluková výsadba, protihlukové izolácie na zdroji hluku, resp. vibrácií;
B.   opatrenia pre zníženie znečistenia ovzdušia: príprava koncepčných dokumentov za účelom návrhu realizácie systémových opatrení na znižovanie znečistenia ovzdušia (napr. dokumentácia pre vymedzenie nízkoemisných zón v mestách a pod.);

C.   prirodzené krajinné prvky ako napr. malé vodné toky, ostrovčeky lesa, živé ploty, ktoré môžu slúžiť ako ekokoridory, alebo nášľapné kamene pre voľne žijúce organizmy;
D.   mestské prvky napr. prvky drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu, zelené parky, zelené steny a zelené strechy, ktoré biodiverzite poskytujú prostredie a ekosystémom umožňujú fungovanie a poskytovanie služieb prepojením mestských, prímestských a vidieckych oblastí;

E.   aktivity v oblasti dopravnej infraštruktúry: zelené koridory pozdĺž cyklotrás, tzv. greenways (aleje, živé ploty, remízky) v súvislosti s podporou biodiverzity, ktoré nielen spájajú mesto s jeho zázemím, ale aj umožňujú pohodlnú a príjemnú prepravu v rámci sídla, zelené steny na protihlukových stenách, vegetačné stredové pásy;

F.   zazelenanie miest (výsadba a regenerácia izolačnej zelene oddeľujúcej obytnú zástavbu od priemyselných stavieb, komerčných areálov alebo frekventovaných dopravných koridorov)

G.   v regiónoch so zvyšujúcim sa úhrnom zrážok a obdobiami dažďa zavedenie osobitných zberných systémov na odpadovú a dažďovú vodu – zachytávať dažďové vody formou zaústenia strešných a terasových zvodov do povrchového odtokového systému na zber dažďovej vody a odvádzať zachytenú vodu do vsaku a zberných jazierok, dažďových záhrad, zriaďovanie vegetačných striech;.

H.   multifunkčné zóny, kde sa preferuje využívanie krajiny, ktoré pomáha zachovať alebo obnoviť zdravé ekosystémy s vysokou biodiverzitou, pred inými nezlučiteľnými aktivitami;

I.   budovanie dažďových nádrží a predčisťovanie dažďových vôd (veľké parkoviská či iné dopravné, priemyselné a obchodné areály), ochladzovacie koridory v urbanizovanom prostredí;

 J.   regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.


Bližšie informácie:

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


  • 19 rokov skúseností
  • 450 spracovaných projektov
  • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
  • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
  • dotácie pre obce a mestá
  • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov