0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu športu

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry


Kód výzvy:

2020/001

Dátum vyhlásenia:

31.12.2020

Termín uzavretia výzvy:

1.3.2021

Minimálna výška NFP:

50 000 €

Maximálna výška NFP:

1 500 000 €

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

15 000 000 €

Oprávnenosť žiadateľa:
  • športové organizácie
  • obce
  • VÚC

Žiadateľ musí byť zapísaný v Informačnom systéme športu.

 

Oprávnenosť aktivít:

a) Výstavba – investičná činnosť smerujúca k zhotoveniu nových stavebných diel športovej infraštruktúry stavebnou činnosťou alebo montážnou činnosťou

b) Rekonštrukcia – investičná činnosť zameraná na obnovu existujúcej športovej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť jej plnú funkčnosť a bezpečnú prevádzku, vrátane realizácie nadstavieb, prístavieb existujúcich objektov športovej infraštruktúry alebo rozširovania plôch existujúcich objektov športovej infraštruktúry, ktorá má za následok zmenu účelu jej použitia, kvalitatívnu zmenu jej výkonnosti alebo zmenu technických parametrov, pričom za zmenu technických parametrov sa nepovažuje použitie iného materiálu s porovnateľnými vlastnosťami.

c) Modernizácia – najmä investičná činnosť zameraná na rozšírenie vybavenosti a použiteľnosti majetku o také prvky alebo predmety, ktoré tento majetok neobsahoval, pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť majetku alebo môže ísť aj o samostatné veci, ktoré sú určené na spoločné použitie s hlavnou vecou a spolu s ňou tvoria jeden majetkový celok.

d) Technické zhodnotenie – výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom majetku sumu 1 700 eur v úhrne za zdaňovacie obdobie (rozpočtový rok).

e) Športová infraštruktúra – štadión, športová hala, športové ihrisko, telocvičňa a iné kryté a otvorené športové zariadenie určené na vykonávanie športu.


Na stiahnutie:

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


  • 19 rokov skúseností
  • 450 spracovaných projektov
  • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
  • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
  • dotácie pre obce a mestá
  • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov