0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
Výstavba zariadení na výrobu elektrolýzou s využitím OZE


Kód výzvy:

OPKZP-PO4-SC411-2022-74

Špecifický cieľ:

4.1.1 – Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Dátum vyhlásenia:

29.3.2022

Termíny uzavretia hodnotiacich kôl:

29.4.2022

31.5.2022

posledný pracovný deň každého nasledujúceho mesiaca

Minimálna výška NFP:

nestanovuje sa

Maximálna výška NFP:

6 000 000 €

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

15 000 000 €

Oprávnenosť žiadateľa:
 •  fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú v obchodnom alebo živnostenskom registri nepretržite najmenej 36 kalendárnych mesiacov
 • žiadateľ musí disponovať účtovnými závierkami
 • mikropodniky, malé podniky, stredné podniky, veľké podniky

 

Oprávnenosť aktivít:

Hlavná aktivita je výstavba zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou s využitím OZE

a) Žiadateľ musí predložiť energetický audit.

b) Podporené budú projekty, výstavby zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou s využitím OZE, pričom:

 • na výrobu vodíka sa použije výučne elektrická energia získaná zo zariadení využívaných OZE inštalovaných v rámci projektu a zároveň
 • vyrobená elektrická energia sa bude prioritne využívať na výrobu vodíka a zároveň inštalovaný výkon zariadenia na výrobu elektriny nesmie presiahnuť 10 násobok inštalovaného príkonu elektrolýzou a zároveň
 • všetok vyrobený vodík bude použitý:
  • na výrobu elektrickej energie a/alebo
  • vo vykurovaní/chladení a/alebo
  • v doprave

c) nebudú sa podporovať projekty vylúčené z podporu SŠP OZE, kapitola G rozsah pôsobnosti

d) podporené budú projekty, ktoré nie sú v rozpore so Stratégiou pre redukciu PM1027 a programami na zlepšenie kvality ovzdušia

e) príspevok poskytnutý veľkému podniku v rámci tejto výzvy nesmie viesť k podstatnému zníženiu pracovných miest

 

Oprávnenosť výdavkov:
 •  dlhodobý nehmotný majetok – nákup softvéru
 • dlhodobý hmotný majetok – stavebné práce
 • samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí – nákup a modernizácia strojov, zariadení, prístrojov a techniky

Na stiahnutie:

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov