0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k výzve pre Plán rozvoja vidieka
ZAVLAŽOVANIE


Kód výzvy:

30/PRV/2018

Dátum vyhlásenia:

16.07.2018

Termín uzavretia výzvy:

15.11.2018

Minimálna výška NFP:

10 000 €

Maximálna výška NFP:

1 000 000 €

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

22 000 000 €

Výška podpory:

menej rozvinuté regióny 50 %

rozvinuté regióny 40 %

Oprávnenosť aktivít:

U všetkých veľkostných druhov fariem, pre mladých a malých farmárov a pre začínajúce farmy:

  •  investície v súvislosti s využívaním závlah, realizáciou investícií do existujúcich a nových závlahových systémov (infraštruktúry ako aj koncových zariadení) s cieľom ich výstavby, rekonštrukcie, modernizácie a efektívnejšieho nakladania so závlahovou vodou a energiou obmedzením ich strát, všetko s cieľom zvýšiť produkciu a jej kvalitu
  • oprávnené sú len investície do zavlažovania plôch na pestovanie plodín uvedených v prílohe výzvy „Zoznam komodít v špeciálnej rastlinnej výrobe“, alebo na pestovanie krmovín na ornej pôde pre využitie vo vlastnej živočíšnej výrobe; alebo investície do zavlažovania ovocných druhov v sadoch, ktoré sú registrované ÚKSÚP; alebo investície do zavlažovania v skleníkoch a fóliovníkoch; alebo investície do zavlažovania vinohradov alebo chmeľníc, ktoré sú registrované ÚKSÚP.
Rozsah činností:
  • Stavebné investície na výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu závlahových systémov vrátane infraštruktúry s cieľom zvýšenia produkcie alebo jej kvality
  • Investície do obstarania a modernizácie techniky a technológie závlahových systémov s cieľom zvýšenia produkcie alebo jej kvality

Bližšie informácie o výzve a zoznam komodít v špeciálnej rastlinnej výrobe na stiahnutie:

 

PRV – Zavlažovanie

Zoznam komodít v špeciálnej rastlinnej výrobe


KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


  • 19 rokov skúseností
  • 450 spracovaných projektov
  • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
  • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
  • dotácie pre obce a mestá
  • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov