0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach


Kód výzvy:

IROP-PO4-SC431-2021-65

Špecifický cieľ:

4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

Dátum vyhlásenia:

26.3.2021

Termín uzavretia :

28.5.2021

28.7.2021

dvojmesačný interval do vyčerpania financií

 

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

17 000 000 €

Oprávnenosť žiadateľa:
 • obec, mesto
 • samosprávny kraj
 • verejná vysoká škola, štátna vysoká škola, súkromná vysoká škola
 • organizácia štátnej správy
 • mimovládna organizácia a občianske združenie
 • Národná diaľničná spoločnosť a.s.
 • Slovenská správa ciest
 • spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov

 

Oprávnenosť aktivít:
 • a. opatrenia pre zníženie hluku v urbanizovanom prostredí: protihlukové steny a bariéry, protihluková výsadba, protihlukové izolácie na zdroji hluku, resp. vibrácií;
 • c. prirodzené krajinné prvky ako napr. malé vodné toky, ostrovčeky lesa, živé ploty, ktoré môžu slúžiť ako ekokoridory, alebo nášľapné kamene pre voľne žijúce organizmy;
 • d. mestské prvky napr. prvky drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu, zelené parky, zelené steny a zelené strechy, ktoré biodiverzite poskytujú prostredie a ekosystémom umožňujú
  fungovanie a poskytovanie služieb prepojením mestských, prímestských a vidieckych oblastí;
 • e. aktivity v oblasti dopravnej infraštruktúry: zelené koridory pozdĺž cyklotrás, tzv. greenways (aleje, živé ploty, remízky) v súvislosti s podporou biodiverzity, ktoré nielen spájajú mesto s jeho zázemím, ale aj umožňujú pohodlnú a príjemnú prepravu v rámci sídla, zelené steny na protihlukových stenách, vegetačné stredové pásy;
 • f. zazelenanie miest (výsadba a regenerácia izolačnej zelene oddeľujúcej obytnú zástavbu od priemyselných stavieb, komerčných areálov alebo frekventovaných dopravných koridorov);
 • g. v regiónoch so zvyšujúcim sa úhrnom zrážok a obdobiami dažďa zavedenie osobitných zberných systémov na odpadovú a dažďovú vodu – zachytávať dažďové vody formou zaústenia strešných a terasových zvodov do povrchového odtokového systému na zber dažďovej vody a odvádzať zachytenú vodu do vsaku a zberných jazierok, dažďových záhrad, zriaďovanie vegetačných striech;.
 • h. multifunkčné zóny, kde sa preferuje využívanie krajiny, ktoré pomáha zachovať alebo obnoviť zdravé ekosystémy s vysokou biodiverzitou, pred inými nezlučiteľnými aktivitami;
 • i. budovanie dažďových nádrží a predčisťovanie dažďových vôd (veľké parkoviská či iné dopravné, priemyselné a obchodné areály), ochladzovacie koridory v urbanizovanom
  prostredí;
 • j. regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene

 

Oprávnenosť miesta realizácie:

Aktivity a – i sa môžu realizovať v mestách Trnava, Trenčín, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Košice a ich mestských častiach. (príloha k výzve č.7)
Aktivita j sa môže realizovať na území celej Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského kraja.

 

Oprávnenosť výdavkov:
 • 021 – Stavby
 • 027 – Pozemky
 • 029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok
 • 518 – Ostatné služby
 • 521 – Mzdové výdavky
 • 930 – Rezerva na nepredvídané výdavky

Bližší rozpis v prílohe č.4.


Na stiahnutie:

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov