0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine

Zníženie rizika povodní a negatívnych následkov zmeny klímy


Kód výzvy:

OPKZP – PO2 – SC211-2020-62

Špecifický cieľ:

2.1.1 – Zníženie rizika povodní a negatívnych následkov zmeny klímy

Dátum vyhlásenia:

27.4.2020

Termíny uzavretia hodnotiacich kôl:

31.8.2020

31.12.2020

V intervale 4 mesiacov od uzavretia predchádzajúceho kola

Minimálna výška NFP:

25 000 €

Maximálna výška NFP:

200 000 €

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

10 000 000 €

Maximálna doba realizácie:

24 mesiacov

Oprávnenosť žiadateľa a výška spolufinancovania:

1. Subjekty verejnej správy:

a) ústredné orgány štátnej správy (ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy) – 0%
b) štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie – 0%
c) ostatné subjekty verejnej správy – 5%
d) obce a vyššie územné celky – 5%
e) rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zriadené obcou alebo
vyšším územným celkom – 5%
f) združenia s výlučnou účasťou obcí – 5%

2. Združenia právnických osôb – 10%
3. Združenia fyzických osôb a združenia fyzických a právnických osôb – 5%
4. Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby vrátane cirkví a náboženských spoločností. – 5%

Oprávnené aktivity:

V rámci špecifického cieľa 2.1.1: Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy je pre túto výzvu oprávnená nasledovná aktivita:

C. Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine
Predmetom podpory budú vodozádržné opatrenia, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu s cieľom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy, ktoré sa v urbanizovanej krajine prejavujú vo forme sucha a letných horúčav:

• budovanie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody, ako napr. dažďové záhrady, zberné jazierka, umelo vytvorené mokrade,
• budovanie zberných systémov na zadržanie zrážkovej vody, ako napr. nádrže (podzemné alebo nadzemné) za účelom využitia zrážkovej vody na vytváranie vodných prvkov, na polievanie zelene,
• budovanie vsakovacích prielahov, vsakovacích prielahov s rigolom, vsakovacích rýh, vsakovacích pásov, infiltračných priekop,
• realizácia intenzívnych a extenzívnych vegetačných striech,
• realizácia vegetačných stien s možným využitím zrážkovej vody na zálievku (osobitný konštrukčný systém, treláže a podporné konštrukcie ako aj “samopnúce”),
• náhrada nepriepustných povrchov za plnevegetačné zatrávňovacie tvárnice, za polovegetačné zatrávňovacie tvárnice alebo za iné priepustné povrchy s vododozádržnou funkciou (v prípade plochy vodozádržného opatrenia nad 50 m2 musí byť výmena nepriepustných povrchov za iné priepustné povrchy v kombinácii s funkčnou vegetáciou podporujúcou zadržanie a výpar zrážkovej vody alebo v kombinácii s plnevegetačnými alebo polovegetačnými zatrávňovacími tvárnicami).
• výmena nepriepustných povrchov a menej priepustných povrchov (napr. kameninový, štrkový povrch uložený na nízko priepustnom lôžku) za plochy zelene s funkčnou vegetáciou podporujúcou výpar za účelom zadržania zrážkovej vody v danom území,
• podpovrchové vsakovacie a retenčné systémy, ktoré pozitívne ovplyvňujú mikroklímu.

V rámci navrhovaných opatrení nebudú podporované opatrenia, ktoré zachytávajú vodu z vodného toku a ktoré zrážkovú vodu odvádzajú do vodného toku.

Navrhované vodozádržné opatrenia musia byť v súlade s aktuálnou Stratégiou adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.

Oprávnené sú výlučne aktivity projektu, v rámci ktorých (alebo pri realizácii ktorých) žiadateľ nie je účastníkom hospodárskej súťaže.

Oprávnené nie sú projekty zamerané na realizáciu vodozádržných prvkov, ktoré sú realizované na území v rámci udržateľného mestského rozvoja (UMR) s výnimkou mestskej funkčnej oblasti na území Bratislavského kraja.

Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktoré svojimi aktivitami spadajú do vyššie definovaného rámca oprávnenej aktivity

Oprávnené výdavky:
 • 021 – Stavby
  •  Stavebné práce
  • Realizácia nových stavieb
  • Rekonštrukcia stavieb
  • Realizácia zelenej vegetačnej strechy
  • Nevyhnutné zriadenie staveniska
  • Demolácia realizovaná v nevyhnutnom rozsahu
  • Prípravná a projektová dokumentácia
  • Stavebný dozor
 • 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
  • Nákup nadzemenj a podzemnej nádrže
  • Nákum mobiliátu a prvkov drbonej architektúry
 • 027 – Pozemky
  • Nákup pozemkov
 • 112 – Zásoby
  • Nákup náradia
  • Nákup materiálu
 • 502 – Spotreba energie
  • Palivo ako zdroj energie
 • 503 – Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
  • Pohonné hmoty, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny a LPG plyny
 • 518 – Ostatné služby
  • Realizácia vodozádržných prvkov zelenej infraštruktúry
  • Prieskumné, projektové a geodetické práce
  • Nájom prevádzkových strojov, zariadení a techniky
  • Nájom dopravných prostriedkov
  • Znalecký posudok
  • Výroba a osadenie dočasného pútača a tabule
  • Publikovanie článkov o projekte
  • Služby súvisiace s riadením projektu – externé
 • 521 – Mzdové výdavky
 • 568 – Ostatné finančné výdavky

Na stiahnutie:

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov