0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch


Kód výzvy:

OPKZP-PO4-SC421-2019-59

Dátum vyhlásenia:

18.12.2019

Termín uzavretia hodnotiacich kô:

31.5.2021

posledný pracovný deň každého druhého nasledujúceho mesiaca

Minimálna výška NFP:

20 000 €

Maximálna výška NFP:

200 000 €

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

10 000 000 €

(k 20.8.2021 bolo v rámci výzvy nevyčerpaných ešte 7 968 348,00 €)

Maximálna doba realizácie:

18 mesiacov

Oprávnení žiadatelia:

mikropodniky, malé, stredné a veľké podniky, ktoré podnikajú v priemyselných odvetviach a v službách nadväzujúcich na tieto odvetvia, pričom takýto predmet podnikania majú uvedený v príslušnom registri najmenej 36 kalendárnych mesiacov ku dňu predloženia žiadosti o grant.

Priemyselné odvetvia – SK NACE – Sekcia C- Priemyselná výroba

Výška spolufinancovania zo strany žiadateľa:

40 %

Oprávnené aktivity:

B. Implementácia opatrení z energetických auditov.
Prostredníctvom uvedenej aktivity bude podpora zameraná na realizáciu opatrení vyplývajúcich z energetických auditov, konkrétne:

1. rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti

V rámci uvedeného opatrenia bude podpora zameraná na zníženie spotreby energie pri prevádzke stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich realizáciou jednotlivého alebo optimálnej kombinácie nasledovných podopatrení vyplývajúcich z energetického auditu:

a) zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich;
b) rekonštrukcia a modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody v stavebnom objekte v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich;
c) rekonštrukcia a modernizácia systémov osvetlenia v stavebnom objekte v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich.

 

2. rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zariadení za účelom zvýšenia energetickej účinnosti a zníženia emisií skleníkových plynov;

3. rekonštrukcia a modernizácia systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu;

4. zavádzanie systémov merania a riadenia, vrátane energetických a environmentálnych manažérskych systémov, najmä EMAS, v oblasti výroby a spotreby energie za účelom zníženia spotreby energie a emisií skleníkových plynov (zavádzanie energetických / environmentálnych manažérskych systémov alebo EMAS môže byť realizované iba v kombinácii s inými opatreniami);

5. výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií;

6. modernizácia a rekonštrukcia systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov, ale len spolu s inými opatreniami na zníženie spotreby elektriny v podniku;

7. iné opatrenia, ktoré prispievajú k znižovaniu spotreby primárnych energetických zdrojov (nevzťahujúce sa na opatrenia 1 až 6).


Na stiahnutie:

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


  • 19 rokov skúseností
  • 450 spracovaných projektov
  • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
  • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
  • dotácie pre obce a mestá
  • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov