0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní


Kód výzvy:

IROP-PO2-SC223-2021-68

Špecifický cieľ:

2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Dátum vyhlásenia:

14.9.2021

Termíny uzavretia hodnotiacich kôl:

15.11.2021

17.1.2022

ďalšie kolá budú uzavreté v dvojmesačnom intervale

Minimálna a maximálna výška NFP:

nestanovuje sa

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

19 125 000 €

Oprávnenosť žiadateľa a výška spolufinancovania:
a) organizácie štátnej správy    0 %
b) subjekty verejnej správy (samosprávny kraj a ostatné subjekty verejnej správy, stredné    odborné školy/ odborné učilištia

c) mimovládne organizácie

   5 %
d) súkromný sektor    10 %

 

Oprávnení žiadatelia sú vyššie uvedení zriaďovatelia stredných odborných škôl / odborných učilíšť, ako aj stredné odborné školy / odborné učilištia v ich zriaďovateľskej pôsobnosti.

Oprávnené aktivity:

V rámci špecifického cieľa 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít:

a) obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk pre

 • praktické vyučovanie,
 • odborný výcvik, odbornú prax,
 • celoživotné vzdelávanie,
 • jazykové učebne, odborné dielne, odborné učebne, o knižnice, prednáškové a vyučovacie miestnosti, na stredných odborných školách, centrách odborného vzdelávania a prípravy, strediskách odbornej praxe a školských hospodárstvach a s tým súvisiace stavebné úpravy,

 

b) obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia internátov a s tým súvisiace stavebné úpravy, vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania,

 

c) prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov

 • stredných odborných škôl,
 • centier odborného vzdelávania a prípravy,
 • stredísk odbornej praxe,
 • školského hospodárstva, súvisiacich okrem iného aj zo zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania, a vybavenosťou pre širšiu komunitu centier odborného vzdelávania a prípravy,

 

e) zvýšenie energetickej hospodárnosti budov

 • stredných odborných škôl,
 • centier odborného vzdelávania a prípravy,
 • stredísk odbornej praxe,
 • školských hospodárstiev a
 • internátov.

Typ aktivity e) nie je možné realizovať ako samostatný typ aktivity len v kombinácii s aktivitami a), až c).
Typy aktivít b), c) a e) je možné realizovať len v kombinácii s aktivitou a).

 

Zároveň sú oprávnené aj podporné aktivity projektu, a to mzdové výdavky prijímateľa súvisiace s riadením projektu a výdavky na informovanie a komunikáciu spojenú s realizáciou projektu.
Realizáciou projektu nesmie dôjsť k vzniku alebo podpore elokovaných pracovísk stredných odborných škôl pri segregovaných rómskych osídleniach/komunitách.


Na stiahnutie:

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov