0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

Výstavba zariadení na využitie vybraných druhov obnoviteľných zdrojov energie


Kód výzvy:

OPKZP-PO4-SC411-2019-61

Špecifický cieľ:

4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Dátum vyhlásenia:

18.12.2019

Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola:

31.3.2020

30.6.2020

posledný pracovný deň každého nasledujúceho 3 mesiaca

Minimálna výška NFP:

20 000 €

Maximálna výška NFP:

2 000 000 €

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

10 000 000 EUR

Maximálna doba realizácie:

36 mesiacov

Výška spolufinancovania z EÚ:

60 – 100 %

Oprávnené výdavky:

Výstavba zariadení na: výrobu biometánu; využitie vodnej energie; využitie slnečnej energie na výrobu tepla; využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla; využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom; výrobu a energetické využívanie bioplynu, skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd, sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné podaktivity:

 • B2 Výstavba zariadení na využitie vodnej energie;
 • B3 Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu tepla;
 • B4 Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla;
 • B5 Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom;
 • B6 Výstavba zariadení na výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd.


KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov