0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na

Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR


Zameranie výzvy:

Výstavba zariadení na:

 • využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla
 • využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom
 • výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd
Kód výzvy:

OPKZP – PO4 – SC411 – 2018 – 41

Aktivita B:

Výstavba zariadení na výrobu biometánu; využitie vodnej energie; využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla; využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom a výrobu a energetické využívanie bioplynu, skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd

Dátum vyhlásenia:

31. 05. 2018

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola:

31. 08. 2018

Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola:

31. 11. 2018

Ďalšie hodnotiace kolá:

v intervale 3 mesiacov

Minimálna výška NFP:

100 000 EUR

Maximálna výška NFP:

2 000 000 EUR

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

19 156 500 EUR

Intenzita pomoci:
Žiadateľ Výška príspevku Výška spolufinancovania zo strany žiadateľa
Malý, stredný a veľký podnik 60 % 40 %
Subjekty ústrednej správy 100 % 0 %
Ostatné subjekty ústrednej správy 95 % 5 %
Subjekty územnej samosprávy 95 % 5 %
Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby 95 % 5 %
Združenia fyzických alebo právnických osôb 90 % 10 %
Oprávnenosť aktivít:

Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít OP KŽP, na realizáciu ktorých je vyhlásená táto výzva.

V rámci Špecifického cieľa 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR a v súvislosti s oprávneným typom
aktivity B Výstavba zariadení na výrobu biometánu; využitie vodnej energie; využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla; využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom a výrobu a energetické využívanie bioplynu, skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd,
sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné podaktivity:

 • Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla;
 • Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom;
 • Výstavba zariadení na výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd.

Na stiahnutie:

Bližšie informácie o výzve – oprávnenosť žiadateľa, oprávnené a neoprávnené výdavky nájdete v nižšie uvedených dokumentoch na stiahnutie.


KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov