0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy


Kód výzvy:

IROP-PO1-SC121-2019-48

Dátum vyhlásenia:

22.5.2019

Termín uzavretia hodnotiacich kôl:

22.8.2019

22.11.2019

Minimálna výška NFP:

nestanovuje sa

Maximálna výška NFP:

nestanovuje sa

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

28 998 608 €

Oprávnení žiadatelia a spolufinancovanie:
Žiadateľ Výška grantu
Samosprávny kraj, mesto, obec, združenie obcí 95 %
Fyzická alebo právnická osoba poskytujúca verejnú osobnú dopravu 90 %
Ostatné subjekty verejnej správy 95 %
Oprávnenosť aktivít projektu:

 

B. Zabezpečenie moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov, zlepšenie informovanosti cestujúcich a zlepšenie informačného a oznamovacieho systému,

V rámci typu aktivity B. je oprávnená realizácia nasledovných aktivít:

 •  B.1. modernizácia existujúcich a zavádzanie nových integrovaných dopravných systémov – technická podpora softvérového zabezpečenia (tarifné a informačné systémy, dispečerské systémy) ako aj hardvérového vybavenia (predajné automaty označovače lístkov, informačné systémy pre cestujúcich pred/počas jazdy, atď. ako vyplýva z integrovaných dopravných systémov a/alebo integrovaných cestovných systémov),
 • B.2. podpora informovanosti verejnosti s cieľom zvyšovania atraktivity verejnej osobnej dopravy (webové portály a mobilné aplikácie a pod),
 • B.3. zavádzanie doplnkových služieb verejnej osobnej dopravy (preprava bicyklov, lyží, internetové pripojenie a pod.).

 

C. zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy tak, ako je uvedené v miestnych/regionálnych plánoch udržateľnej dopravy, ktoré budú vyvinuté,

V rámci typu aktivity C. je oprávnená realizácia nasledovných aktivít:

 • C.1. obnova a budovanie vyhradených jazdných pruhov pre verejnú osobnú dopravu,
 • C.2. rekonštrukcia, modernizácia a výstavba prestupných uzlov, okrem uzlov so zásahom do železničnej infraštruktúry;
 • C.3. rekonštrukcia, modernizácia a výstavba zastávok cestnej verejnej osobnej dopravy a integrovaných zastávok subsystémov verejnej osobnej dopravy (napr. spoločná združená zastávka električiek a autobusov, spoločná zastávka autobusov MHD a regionálnej dopravy),
 • C.4. rekonštrukcia, modernizácia a výstavba obratísk cestnej verejnej osobnej dopravy;
 • C.5. rekonštrukcia, modernizácia a výstavba záchytných parkovísk Park & Ride (P+R), Kiss & Ride (K+R), Bike & Ride (B+R)29 a inštalácia systému chytrého parkovania v atraktívnych oblastiach miest,
 • C.6. zavádzanie opatrení preferencie verejnej osobnej dopravy

 

D. zlepšenie kvality vozidlového parku autobusovej dopravy

 • D.1. nákup autobusov mestskej hromadnej dopravy a/alebo prímestskej
  autobusovej dopravy vysokoenvironmentálnymi nízkopodlažnými autobusmi spolu s budovaním zodpovedajúcej zásobovacej infraštruktúry

Na stiahnutie:

Bližšie informácie nájdete v našich prílohách:

Informačný materiál

Znenie výzvy


KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov