0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk

Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov PRV – 65


Informačný materiál k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu na investície do poľnohospodárskych podnikov


Kód výzvy:

65/PRV/2022

Dátum vyhlásenia:

15.11.2022

Termín uzavretia výzvy:

6.4.2023

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

50 000 000 EUR – finančná alokácia je rozdelená do jednotlivých oblastí

Minimálna výška NFP:

5 000 EUR

Maximálna výška NFP:

200 000 EUR do 2 000 000 EUR podľa oblasti

Výška pomoci:

50 % – 75 %

Oblasti:
 1. Špeciálna rastlinná výroba (ŠRV)
 2. ŠRV – malí poľnohospodári
 3. Živočíšna výroba (ŽV)
 4. ŽV – malí poľnohospodári
 5. Skladovacie kapacity pre produkciu ŠRV
 6. High tech pre ŠRV a ŽV

 

Oprávnenosť žiadateľa:

 • Prijímateľom pomoci sú fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe

 

Oprávnené aktivity:
 • investície do výstavby, modernizácie, rekonštrukcie budov, strojov
 • investície do obstaranie technického a technologického vybavenie
 • stavebné investície
 • investície do uskladnenia hnojív
 • technológie v oblasti špeciálnej rastlinnej a živočíšnej výroby

 

Presný rozpis oprávnených aktivít a výdavkov nájdete v informačnom liste alebo v znení výzvy. Oprávnené aktivity sú rozdelené podľa oblastí.

Finančné limity pre jednotlivé investície sú uvedené v katalógu cien.


Na stiahnutie:

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov