0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k výzve Operačného programu Ľudské zdroje

V základnej škole úspešnejší 2


Kód výzvy:

OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1 – 02

Dátum vyhlásenia:

09. 11. 2018

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola:

17. 01. 2019

Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola:

18. 02. 2019

Minimálna výška NFP:

9 342 €

Maximálna výška NFP:

424 440 €

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

9 000 000 € pre menej rozvinutý regióny

500 000 € pre viac rozvinutý región

Maximálna doba realizácie:

36 mesiacov

Oprávnené výdavky:
 • mzdy pedagogických asistentov ( 1 005 € mesačne)
 • mzdy inkluzívneho tímu – školský psychológ / špeciálny pedagóg / sociálny pedagóg (1 235 € – 1 440 €)
 • mzdy asistentov učiteľa (966 € mesačne)
Oprávnení žiadatelia:
 • základná škola
 • zriaďovateľ základnej školy (obec, okresný úrad v sídle kraja, štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, iná právnická alebo fyzická osoba)
 • základné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením v zmysle § 95 ods. 1 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú oprávneným žiadateľom len pre aktivitu zameranú na vytvorenie pracovného miesta pre asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Na stiahnutie:

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov