0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k výzve Operačného programu Ľudské zdroje

Výstavba predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Rekonštrukcia predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacity v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít


Kód výzvy:

OPLZ-PO6-SC612-2018-1

Špecifický cieľ:

6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve

Dátum vyhlásenia:

09.10. 2018

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola:

06.11. 2018

Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola:

22.02. 2018

Minimálna výška NFP:

nestanovuje sa

Maximálna výška NFP:

1 900 000 €

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

25 000 000 €

Spolufinancovanie zo strany žiadateľa:

5 %

Oprávnenosť žiadateľa:

 

 • obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych skupín (ďalej len MRK) – zoznam obcí nájdete v prílohe

 

Oprávnenosť aktivít:

 

1. Typ aktivity: Podpora výstavby nových predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK.

Názov hlavnej aktivity :
Výstavba novej budovy materskej školy/elokovaného pracoviska

Spôsob realizácie :

 • A) výstavba novej budovy materskej školy/elokovaného pracoviska za účelom zriadenia materskej školy/ elokovaného pracoviska
 • B) výstavba novej budovy materskej školy/elokovaného pracoviska, za účelom rozšírenia a presunutia kapacity existujúcej materskej školy/elokovaného pracoviska

 

2. Typ aktivity: Podpora rekonštrukcie predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK s dôrazom na rozšírenie kapacity.

Názov hlavnej aktivity :

„Rekonštrukcia budovy materskej školy/elokovaného pracoviska“

Spôsob realizácie :

Rekonštrukcia, prístavba, nadstavba, zmena dispozície:

 • A) budovy materskej školy/elokovaného pracoviska za účelom rozšírenia jej kapacity;
 • B) inej budovy pre potreby materskej školy/elokovaného pracoviska za účelom presunutia a rozšírenia existujúcej kapacity z existujúcej materskej školy/elokovaného pracoviska;
 • C) inej budovy za účelom zriadenia materskej školy/elokovaného pracoviska;

 

Ďalšie informácie o výzve nájdete v prílohách.


Prílohy:

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov